ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Book PDF

Woman Reading
Books

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ   ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ  ಉಪಯುಕ್ತ 

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕ PDF

ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಸಂಜ್ಞಾಪ್ರಕರಣ

I ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ (೧) ಸ್ವರಗಳು (೨) ವ್ಯಂಜನಗಳು (೩) ಯೋಗವಾಹಗಳು II ಸ್ವರಗಳ ವಿಚಾರ III ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು IV ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು V ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು (ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು) VI ಅಕ್ಷರ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಾನ VII ಸಾರಾಂಶ